saufer@saufer.com

Ivan Felís, cap de manteniment de Saufer: “Amb la instal·lació de repartidors de costos s’aconsegueix un estalvi mitjà entre el 25-35% de gas o gasoil”

Després que Europa ens donés un toc d’atenció pel que fa al consum d’energia i responsabilitat amb el medi ambient, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic va aprovar, el 4 d’agost de 2020, un Reial decret pel qual es regula l’ús de la calefacció central als edificis: els sistemes de calefacció central i instal·lacions tèrmiques passen a estar regulats i individualitzats. Les comunitats de propietaris, en conseqüència, han de demanar assessorament i posar-se en mans de professionals per realitzar aquesta adaptació.

Parlem amb Ivan Felís, cap de manteniment i postvenda de l’empresa Saufer, perquè ens informi de tot allò que cal saber per fer el canvi. Les seves respostes, fruit d’una sòlida formació i experiència, aclareixen molts dubtes.

Les comunitats de veïns que tenen sistemes de calefacció o refrigeració centralitzada han de complir una normativa (Reial decret 736/2020) per tal que cada habitatge pagui en funció del seu consum.

Sí, totes les comunitats tenen l’obligació de complir amb el Reial decret 736/2020, que fixa que si la comunitat de propietaris es tècnica i econòmicament viable, tenen l’obligació de portar a cap les modificacions a la seva instal·lació, tal com indica la nova normativa. En cas que una comunitat no sigui viable, no ha de dur a terme la modificació, però en aquest cas és obligatori comunicar-ho al Departament d’Indústria, justificant el motiu de la no viabilitat.

Abans de l’aplicació d’aquesta normativa com es calculava el que havia de pagar cada veí?

En les comunitats de veïns que encara no s’han fet els canvis que fixa la normativa, els costos de calefacció es reparteixen pel coeficient de cada habitatge de manera lineal. Per tant, paga el mateix un habitatge amb una temperatura de 27ºC que un altre que estigui a 21ºC.

 Ara, aquest Reial decret obliga a pagar de manera individualitzada. Ens pots explicar què diu aquest Decret?

La nova normativa diu que dins del consum total d’una comunitat, es fixa un 30% com a terme fix i un 70% com a terme variable. El 30% de terme fix es destina a les pèrdues de calor de les calderes de la comunitat i dels muntants de calefacció i es reparteix pel coeficient de cada habitatge.

El 70% variable és el que es repartirà entre tots els propietaris en funció del seu consum, ja que cadascun pagarà en funció del consum realitzat, que es determinarà mitjançant les lectures dels repartidors de costos.

Les comunitats de propietaris, doncs, s’han de posar en mans d’empreses com la vostra per adaptar-se a la nova legalitat. Cal, suposem, que primer de tot feu una tasca informativa. Aneu a la comunitat que us requereix i ho expliqueu?

Sí. Les comunitats de propietaris han d’estar assessorades per empreses especialitzades, que informin els veïns de la normativa i que aclareixin tots els dubtes que els propietaris puguin tenir. També és important que l’empresa que la comunitat contracti sigui la que executi l’obra. La subcontractació dels treballs no és aconsellable, ja que sovint implica poc control dels treballs i manca de responsabilitats.

 

“Les comunitats de propietaris han d’estar assessorades per empreses especialitzades, que informin els veïns de la normativa i que aclareixin tots els dubtes que els propietaris puguin tenir”

 

La nova legalitat diu que és obligada la lectura dels equips de comptabilització, la informació al consumidor i repartiment de costos, mitjançant plataforma electrònica. Què vol dir “plataforma electrònica”?

Els propietaris tenen dret a tenir accés a una plataforma electrònica on poden obtenir la informació dels consums d’energia i de les despeses econòmiques de la instal·lació de calefacció de casa seva.

La proposta tècnica que vosaltres oferiu és la instal·lació de repartidors de costos. Què són?

El repartidor de cost és un aparell que es fixa a cada radiador i, mitjançant la diferència de temperatures, comptabilitza un nombre adimensional. Aquest nombre adimensional de cada repartidor posteriorment es traduirà en un valor econòmic, mitjançant les factures de gas o gasoil de la comunitat.

Quins avantatges ofereixen?

Els principals avantatges del repartidor de cost respecte al comptador d’energia són nombrosos. Sempre es poden instal·lar, tècnicament i la seva instal·lació és més ràpida i econòmica. A més, ocasiona menys molèsties als propietaris, i proporciona una informació més detallada del consum dins de cada habitatge, ja que permet tenir informació de cada radiador.

Els repartidors de costos mesuren, tenim entès, dues temperatures.

Sí. El repartidor de cost es fixa a cada radiador i, mitjançant la diferència de temperatures, comptabilitza un nombre adimensional, com t’he comentat abans. Aquest nombre adimensional de cada repartidor, es tradueix en un valor econòmic, mitjançant les factures de gas o gasoil de les comunitats.

En qualsevol mena de sistema de calefacció o climatització es poden instal·lar els repartidors de costos?

Efectivament: en totes les instal·lacions de calefacció que disposin de radiadors s’hi poden posar.

Genera moltes molèsties la instal·lació als veïns i veïnes?

No, en absolut. Pensa que a cada habitatge únicament s’han de canviar les vàlvules dels radiadors existents per vàlvules termostàtiques i fixar els repartidors de costos a cada radiador. Aquests treballs no impliquen molèsties. La resta de tasques que fixa la normativa es realitzen a la sala de calderes de la comunitat. Perquè et facis una idea: en un sol dia es poden fer tots els treballs dins de l’habitatge.

En general, aquesta modificació en la instal·lació és ben rebuda per la comunitat?

Inicialment, gairebé totes les comunitats de propietaris sempre estan en contra de qualsevol canvi, però un cop se’ls explica amb claredat la normativa i els avantatges que té, totes acaben acceptant fer-ho. Un cop la instal·lació ja està feta, qui viu als diferents habitatges gaudeix d’un millor confort tèrmic, controla millor la temperatura de casa seva i també la despesa.

També els feu una valoració econòmica -en funció del consum dels darrers anys i del nombre de propietaris de la comunitat- del que costarà aquesta instal·lació. És assequible? Suposa un estalvi a mitjà o llarg termini?

La normativa fixa que és obligatori realitzar  l’estudi de la viabilitat econòmica. Aquest estudi especifica:

 • Instal·lació de repartidors de costos o comptadors d’energia.
 • Estudi d’equilibratge hidràulic.
 • Les bombes de calefacció han de disposar de variador de freqüència.
 • Vàlvules de pressió diferencial.
 • Instal·lació de by-pass.

Aquests punts especificats impliquen un cost econòmic, és clar. Però si aquest cost s’amortitza en un termini inferior als quatre anys la instal·lació és viable econòmicament. Si és el cas, aleshores és d’obligat compliment que els habitatges disposin de termòstats o de vàlvules termostàtiques en cada radiador i d’una plataforma electrònica perquè cada propietari pugui accedir als seus consums.

Aquest tipus de reforma cada cop es demana més?

Segons la nostra experiència, les comunitats de veïns que encara no han realitzat els canvis que fixa la normativa presenten els mateixos problemes: es registren importants diferències de temperatura en la comunitat i ens trobem que, per escalfar l’últim pis, el primer ha d’estar a temperatures molt altes. A més, molts veïns, davant del desconfort de notar massa calor, tendeixen a obrir finestres, tot i estar funcionant la calefacció alhora que als últims pisos sempre tenen dificultats perquè no els arriba correctament la calefacció. A més, es produeixen considerables costos econòmics pel sobreescalfament de l’edifici i la manca de control.

Darrerament s’ha produït un crític increment del cost de l’energia; les comunitats que no han fet la modificació cada cop s’interessen més per l’aplicació de la normativa.
També cal indicar que les comunitats de propietaris que disposen de Gas Natural i que es vulguin acollir a la tarifa TUR (Tarifa Últim Recurs), és obligatori que compleixin el Reial decret 736/2020.

 

“Darrerament s’ha produït un crític increment del cost de l’energia; les comunitats que no han fet la modificació cada cop s’interessen més per l’aplicació de la normativa”

 

Què passa si no es compleix amb el Decret?

Si l’estudi de la comunitat dictamina que és viable tècnica i econòmicament, la comunitat té l’obligació de complir-lo. Si la comunitat decideix no fer-ho, pot ser sancionada i a més, en les inspeccions periòdiques obligatòries de la instal·lació de calefacció que fixa el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, el resultat serà desfavorable.

 Quin és l’estalvi estimat del consum?

La Unió Europea i IDAE fixa un estalvi mitjà entre el 25-35% del cost anual de gas o gasoil.

Com es configuren els repartidors de costos?

Cada repartidor porta un número de sèrie, i en el moment de la seva instal·lació s’anota aquest número, el tipus de radiador i les seves dimensions, ja que cada radiador té la seva potència calorífica.

 Els repartidors de costos són manipulables?

No, no ho són. Si el propietari el manipula voluntàriament o involuntàriament el sistema ho detecta, sense necessitat d’entrar en l’habitatge.

Què passa si tenim els radiadors coberts amb un moble?

Tècnicament, un radiador sempre ha d’estar descobert per al seu correcte funcionament. Però si tenim algun radiador que per temes estètics està tapat, cal col·locar una sonda externa que comunica amb el repartidor de cost.

Si el dia de demà s’avaria un radiador i s’ha de canviar, què hem de fer amb el repartidor?

Si el propietari té la necessitat de canviar el radiador, ha d’informar a l’empresa que controla les lectures, per tal que tregui el repartidor de cost -trencant el precinte de seguretat- i configuri novament el repartidor al nou radiador.

Com es realitzen les lectures? L’operari ha d’entrar dins del pis?

No, no és necessari: el repartidor de cost emet un senyal de ràdio. En els replans de l’escala, a cada tres plantes s’instal·la un concentrador, i en la comunitat se n’instal·la un altre que agafa totes les lectures i les envia digitalment a la plataforma de lectura.

Quant dura un repartidor de costos?

El repartidor de costos té una pila amb una durada de deu anys, substituïble passat aquest temps.

Es poden instal·lar repartidors sense instal·lar vàlvules termostàtiques o termòstats?

No, per dos motius: incomplim amb el Reial decret 736/2020, que especifica que és obligatori i a més, si no hi ha vàlvules termostàtiques no hi ha estalvi econòmic, ja que el propietari no disposa de cap eina per controlar la temperatura. Es produeix sovint sobreescalfament, augmentant les despeses econòmiques que això implica.

 És necessari que les bombes de calefacció tinguin variador de freqüència. Per què?

Per tres raons: el Reial decret deixa clar que és obligatori. A més, les bombes que no disposin de variador de freqüència treballen a punt fix i a cabal d’aigua constant. A les instal·lacions que compleixen el Decret, el cabal és variable i les pressions també. Si no es canvien les bombes ocasionarà mal funcionament de la instal·lació i molestos sorolls.

Si no hi ha ningú a casa es poden tancar els radiadors per evitar despesa?

Sí. El propietari només pagarà la part fixa, no la variable; si no funcionen els radiadors no hi ha consum.

Amb les vàlvules termostàtiques es poden posar diferents temperatures a cada habitatge?

I tant. Cada radiador disposa d’una vàlvula termostàtica en la qual es pot configurar una temperatura: per tant, si tenim deu radiadors podem configurar deu temperatures diferents.

Hi ha la possibilitat de programar les vàlvules termostàtiques?

De vàlvules termostàtiques n’hi ha de diferents tipus: les més habituals, on es pot configurar la temperatura de l’1 al 5, on el número 2 correspon a una temperatura de 21ºC. També hi ha vàlvules digitals, on es visualitza la temperatura en graus Celsius. Hi ha vàlvules que es programen individualment, les programables amb un aparell extern i les que es poden programar per internet, inclús mitjançant el mòbil.

 La plataforma electrònica és de fàcil accés?

Molt fàcil. Simplement posant l’habitatge i el codi d’accés s’accedeix a tota la informació.

La instal·lació de repartidors requereix algun tipus de manteniment?

No li cal. Amb la plataforma digital de lectures ja es comprova el seu funcionament i, en cas d’una possible avaria, es contacta amb el propietari i es revisa.

 Quina marca de repartidors és millor?

A Saufer només treballem amb la marca Honeywell. És pionera pel que fa als repartidors i és considerada la que gaudeix de més fiabilitat.

Amb quina marca de bombes treballeu?

Amb Grundfoss, exclusivament. En concret, amb els models Magna 3. Aquestes bombes són les més avançades del mercat tecnològicament, amb les següents funcions:

 • Baix consum energètic.
 • La funció AUTOADAPT garanteix l’estalvi energètic.
 • Sensor de pressió diferencial i temperatura incorporat.
 • Comptatge d’energia
 • Selecció segura.
 • Instal·lació senzilla.
 • Vida útil perllongada: no necessita manteniment.
 • Interfície d’usuari estesa amb pantalla TFT.

Les comunitats tenen ofertes per fer aquests tipus de modificació per part d’empreses de fora de Lleida. Quina diferència hi ha entre aquestes i Saufer?

Saufer és una empresa consolidada a Lleida amb cinquanta anys d’antiguitat. Els treballs els realitzem directament amb personal propi. Per nosaltres és molt important una correcta instal·lació amb materials de primera qualitat, donat que una bona instal·lació suposa una major durabilitat i eficiència pels propietaris.

A més, a Saufer garantim un tracte proper, reduint els temps d’espera i millorant l’atenció a les comunitats.

Moltes altres empreses només volen les lectures i no els interessa la instal·lació, que, per nosaltres, és crucial. Sovint subcontracten l’execució dels treballs i posen materials de més baixa qualitat.

I un aspecte que cal tenir sempre en compte: en cas d’avaria el propietari ha de trucar a l’empresa de fora de Lleida i aquesta, al seu torn, ha de buscar autònoms que vinguin a reparar-ho quan puguin… Tot això acaba provocant problemes als propietaris.

“Per nosaltres és molt important una correcta instal·lació amb materials de primera qualitat, donat que una bona instal·lació suposa una major durabilitat i eficiència pels propietaris”