saufer@saufer.com

Es recupera l’obligatorietat del manteniment de les instal·lacions de baixa tensió

La Generalitat de Catalunya, a través el decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, ha recuperat l’obligatorietat de disposar d’un contracte de manteniment en les instal·lacions de baixa tensió legalitzades mitjançant projecte (Tipus P) amb empreses instal·ladores habilitades.

Cal tenir en compte que dins d’aquesta nova normativa també s’hi inclouen els edificis amb més de 20 subministraments. No disposar del contracte de manteniment es considera un defecte lleu o greu, depenent dels altres defectes que puguin sortir durant la inspecció, si es considera que no s’ha dut a terme un manteniment adequat.

En els darrers anys, l’eliminació de l’obligació de contractar el manteniment en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió va conduir a una situació preocupant. Aquest canvi normatiu va provocar un deteriorament notable en l’estat de les instal·lacions, augmentant els riscos per als usuaris.

El nou decret introdueix canvis substancials per millorar la seguretat de les instal·lacions elèctriques, com el comentat anteriorment. Una mesura essencial per assegurar un control més eficaç de l’estat de les instal·lacions i reduir els riscos d’incendis d’origen elèctric.