saufer@saufer.com

EMBAMAT

Nom: Embamat, Terrassa (Barcelona)
Data: 2020
Sector: Fabricant d’embalatge industrial
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

  • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb compensació simplificada d’exedents.
  • Potència instal·lada de 123,71 kWp / 100 kWn
  • Estructura amb inclinació a 10º sense perforació
  • Generació de 187.522 kWh/any
  • 39% de cobertura a la demanda energètica
  • Període de retorn de 6,1 anys (sense bonificació municipal)