saufer@saufer.com

TORRENT I FILLS

Nom: Torrent i Fills, Grup Vall Companys
Data: 2022
Sector: Indústria alimentària
Servei: Fotovoltaica

Descripció:

  • Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents
  • Potència instal·lada de 133,9 kWp / 100 kWn
  • Estructura amb inclinació a 10º sense perforació
  • Generació de 192.401,6 kWh/any
  • 25% de cobertura a la demanda energètica
  • Període de retorn de 5,74 anys (sense bonificació municipal)